ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

Публикувана на Петък, 07 Октомври 2016

        Училището ни  се регистрира за участие в Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – ФАЗА 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. По този проект са предвидени 140 000 000 лв. за повишаване на мотивацията за учене на децата и за преодоляване на образователни дефицити. 

Всички училища в страната се включиха в проекта, като планират до 85 часа за дейности по интереси и до 75 часа за преодоляване на образователни дефицити, а всеки ученик ще може да се включи в до 3 дейности по интереси. 

Ръководството на нашето училище се допита до учениците за желаните извънкласни дейности, а учителите идентифицираха тези от тях, които имат нужда от допълнителна подкрепа. 
На сайта и на страницата ни във фейсбук ще ви запознаем с възможностите, които  предлагат вече сформираните групи по интереси. 

   През месец ноември 2016 година стартира  ФАЗА 2  като бяха сформирани следните групи за:

- ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ:

1.  "АРТ АТЕЛИЕ" с ръководител г-жа Валентина Тодорова и тематична програма за работа

2.  "БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ" с ръководител г-жа Таня Хубенова и тематична програма за работа

3.  "ПЕСЕН И СЛОВО" с ръководител г-жа Весела Карамфилова  и тематична програма за работа

4. "СПОРТ И ТАНЦИ"  с ръководител г-жа Марияна Петрова и тематична програма за работа

- ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ:

1. ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ВЪВ ІІ КЛАС с ръководител г-жа Антоанета Георгиева и тематична програма за работа

2. ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ ПО МАТЕМАТИКА В ІІІ КЛАС с ръководител г-жа Иванка Донева и тематична програма за работа

3. ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ ПО МАТЕМАТИКА В ІV КЛАС с ръководител г-жа Петя Делчева и тематична програма за работа

4. ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В VІІ КЛАС с ръководител г-жа Снежана Димова и тематична програма за работа